| วิธีการเข้ากลุ่มการแข่งขัน

หมายเหตุ เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้สังเกตุชื่อกลุ่ม ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มด้านล่าง  ชื่อกลุ่ม  :  เลื่อนการแข่งขัน