| วิธีการเข้ากลุ่มการแข่งขัน

    • เข้ากลุ่มการแข่งขันเพื่อแสดงผลคะแนน รหัสเข้ากลุ่ม : pncmdq

หมายเหตุ เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้สังเกตุชื่อกลุ่ม ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มด้านล่าง ชื่อกลุ่ม : Student 1/65