Duolingo | for Students

| ระยะเวลาการเข่งขัน

เริ่มการแข่งขัน : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (เวลา 09.00 น) - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (00.00 น.)

| กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 และไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการ แข่งขัน Duolingo ครั้งที่ผ่านมา

 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่นด้วยตเอง หากตรวจพบว่ามีการเล่นจากหลายเครื่องหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน หรือมีการให้บุคคลอื่นช่วยเล่นจะตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันที

 3. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเข้าร่วมกลุ่มการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามวันเวลาที่กำหนด คะแนนจะเริ่มนับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.

 4. เมื่อลงทะเบียนแอพลิเคชัน duolingo แล้วเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อนามสกุลภาษาไทย เช่น 6535410199 อารญา ทดสอบ

 5. เกณฑ์การให้รางวัล พิจารณาดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 พิจารณาจาก

 1. ได้คะแนน 80,000 xp ขึ้นไป และจะต้องเล่น ทุกบทเรียนในแต่ละระดับให้ผ่านทุกบทเรียน ถึงทักษะ กริยานาม หน่วย 3 เป็นคนแรก

 2. ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการพิจารณาทักษะ

5.2 อันดับ 2 และอันดับ 3 พิจารณาจาก

 1. พิจารณาจากคะแนน xp ตามลำดับที่ 2 และ 3 และจะต้องเล่น ทุกบทเรียนในแต่ละระดับให้ผ่านทุกบทเรียน ถึงทักษะ คุณศัพท์ 3 หน่วย 2

 2. ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการพิจารณาทักษะ

 1. กรณีครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือนและยังไม่มีผู้เข้าแข่งได้รับคะแนน xp ตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการมอบรางวัล

 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อไม่มียอดค้างชำระค่าเทอมกับทางมหาวิทยาลัย

 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


| ขั้นตอนการเข้าร่วมการแข่งขัน

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พิมพ์คำว่า “Duolingo” ใน Google Play (สำหรับระบบ Android ) หรือ App Store (สำหรับระบบ iOS)

  2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo (วิธีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo)

  3. เมื่อสมัครแอปพลิเคชัน Duolingo เรียบร้อยแล้วแก้ไขชื่อโปรไฟล์ คือ รหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อ นามสกุล เช่น 6535410199 อารญา ทดสอบ (วิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์)

  4. เข้าร่วมกลุ่มการแข่งขัน รหัสเข้ากลุ่ม : คลิ๊กที่นี่

| รางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1

iPhone 13

6.1 นิ้ว 128 GB
จำนวน 1 รางวัล

อันดับ 2

iPad Wifi

64 GB
จำนวน 1 รางวัล

อันดับ 3

Mi watch Lite
(หรือรุ่นใกล้เคียง)

จำนวน 1 รางวัล

| ข้อมูลเพิ่มเติม

**ขอเชิญประชุม เพื่อทราบกฎกติกาการเข้าร่วมแข่งขัน Duolingo **สำหรับนศใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่เรียน เดือน มิถุนายน 2565**
วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.

......................................................

Link : บันทึกการประชุมเพื่อทราบกฎกติกาการเข้าร่วมแข่งขัน Duolingo **สำหรับนศใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่เรียน เดือน มิถุนายน 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามผลคะแนนได้ที่

Line ID